Project Kievitsakker Gietwatervoorziening

Het kastuinbouwgebied Kievitsakker te Someren is door ondernemende tuinders ontwikkeld. Binnen deze ultramoderne tuinbouwkassen wordt er op een milieutechnisch uitermate verantwoorde manier trostomaten en komkommers geteeld. Hier is op 40 hectare grond in totaal 32 hectare kas gebouwd. HydroBusiness verzorgt met trots de centrale gietwatervoorziening voor deze tuinbouwbedrijven.

Werking van de installatie

Voor de bereiding van gietwater zijn twee bronnen beschikbaar. Enerzijds wordt hemelwater, dat afkomstig is van de daken van de kassen, opgevangen in een centraal hemelwaterbassin. Anderzijds wordt kanaalwater onttrokken uit de Zuid-Willemsvaart. Op basis van een geleidbaarheidsmeting worden beide watersoorten gemengd, zodat er een stabiele, goed gebufferde kwaliteit ontstaat. Het water wordt zodanig gemengd dat het natriumgehalte onder de 0,5 mmol/l blijft. De installatie heeft een totale capaciteit van 150 m³ per uur. Het mengwater wordt via een zandfilter ontdaan van zwevende stof. Voor het wegvangen van eventuele koolwaterstofverbindingen, zoals herbiciden en pesticiden, is een actief koolfilter geïnstalleerd. Tenslotte vindt pH-correctie plaats. Het geproduceerde gietwater wordt opgeslagen in reinwatersilo’s en vandaar naar behoefte van de tuinders met distributiepompen naar de kassen verpompt. Voordat het gietwater het pompstation verlaat, wordt met UV-belichting het water bacteriologisch en virologisch betrouwbaar gemaakt. Wanneer het kanaalwater een dusdanig hoog zoutgehalte heeft dat het aandeel kanaalwater te klein wordt, vindt deelontzouting plaatst met behulp van een omgekeerde osmose-installatie, zodat toch aan het beoogde natriumgehalte wordt voldaan. HydroBusiness is de trotse exploitant van deze gietwaterinstallatie.

Kenmerken

  • Gietwaterinstallatie voor glastuinbouw
  • Capaciteit van 150 m³ per uur
  • Capaciteit hemelwaterbassin 50.000 m³

Voordelen

  • Tuinders kunnen zich richten op hun corebusiness
  • Gegarandeerde kwaliteit en beschikbaarheid van het gietwater
  • Groot milieuvoordeel
  • Maximale duurzaamheid in watergebruik